Reglement op het gebruik van de sportzaal De Meet.

 

 

1.       Onder gebruiker wordt in dit reglement verstaan: de leden, leiders en trainers van verenigingen, de leerlingen en leerkrachten van onderwijsinstellingen alsmede de leden van een groep en individuele personen, alleen gedurende en voor zoveel aan hen een of meer ruimten in de sportzaal door of vanwege Burgemeester en Wethouders in gebruik zijn gegeven.

2.       Onder de sportzaal wordt verstaan de sportzaal De Meet, gevestigd aan de Castricummerweg 13, inclusief de bijbehorende accommodaties zoals kleed- en wasaccommodatie, opbergruimte en dergelijke.

3.       Onder publiek wordt verstaan de toeschouwer bij wedstrijden in de sportzaal. Het publiek heeft alleen toegang tot de voor het publiek bestemde en toegankelijke ruimten en wel vanaf een kwartier voor het begin van de wedstrijd tot een kwartier na afloop van de wedstrijd.

4.       De toestemming voor het gebruik van de sportzaal omvat het gebruik van de speelruimte met de daarvoor bestemde materialen – behalve de materialen die privé-eigendom zijn van derden - en de overige ruimten als was- en kleedaccommodatie en toegangshal.

5.       De sportzaal mag slechts worden gebruikt na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van of namens Burgemeester en Wethouders. De vergoeding voor het gebruik wordt voldaan op het bankrekeningnummer 28.50.08.447 ten name van het gemeentebestuur van Uitgeest, binnen de door Burgemeester en Wethouders gestelde termijn zonder enige korting of schuldvergelijking.

6.       De gebruikers en het publiek worden niet eerder toegelaten tot de sportzaal dan nadat voldoende leiding aanwezig is. De leiding verlaat de sportzaal niet alvorens alle gebruikers en het publiek zijn vertrokken en zij gecontroleerd heeft of al het gebruikte materiaal onbeschadigd aanwezig  en ter bestemde plaatse opgeborgen is.

7.       Het is verboden – ook aan leiders,trainers en leerkrachten – rijwielen, bromfietsen en  dergelijke te plaatsen binnen het gebouw. Huisdieren worden niet in het gebouw toegelaten.

8.       Het publiek wordt slechts in de speelruimte toegelaten voor zoveel er plaats is op de tribune.

9.       De gebruikers dragen in de sportzaal, indien zij niet op blote voeten lopen, slechts schoeisel met zachte witte of naturelle zolen zonder hakken, die geen sporen op de vloer achterlaten, en waarmede niet buiten is gelopen.

10.   Het roken en consumeren van eetwaren en dranken in de sportzaal – en derhalve ook  in de was- en kleedaccommodatie – is verboden. Het zich ontdoen van afvalstoffen geschiedt slechts in de daarvoor geplaatste bakken.

11.   Het is niet toegestaan, in het gebouw consumptie-artikelen, dranken, rookwaren en dergelijke aan te bieden, te verkopen of te doen verkopen.

12.   De gebruiker draagt er zorg voor, dat verontreiniging van de sportzaal wordt vermeden. In geval van ernstige verontreiniging wordt de sportzaal – daarbij inbegrepen de was- en kleedaccommodatie – op kosten van de gebruiker schoongemaakt.

13.   De gebruiker is verplicht bij de aanvang van het gebruik van de sportzaal deze en de inventaris te inspecteren op eventueel aanwezige schade en/of mankementen. Indien deze worden geconstateerd, wordt dit direct gemeld aan een door Burgemeester en Wethouders daartoe aangewezen persoon.

14.   In geval er schade wordt toegebracht aan de sportzaal of de daarin aanwezige inventaris of materialen door de leden, leiders of trainers van verenigingen dan wel het publiek, is de betreffende vereniging c.q. de betreffende huurder hiervoor aansprakelijk; ingeval de schade wordt toegebracht door de leerlingen of leerkrachten van de onderwijsinstellingen, is de betreffende school hiervoor aansprakelijk; ingeval de schade wordt toegebracht door leden van een groep of individuele gebruikers is de groep dan wel de individuele gebruiker hiervoor aansprakelijk.

15.   Indien door of vanwege de Gemeente schade wordt geconstateerd aan de sportzaal, de inventaris en/of materialen,wordt de gebruiker, die het laatst de sportzaal heeft gebruikt, geacht, deze te hebben veroorzaakt, tenzij deze gebruiker voor  het gebruik door hem de Gemeente van de schade, met opgave van aard en omvang ervan, heeft verwittigd, ofwel tenzij hij ten genoegen van Burgmeester en Wethouders bewijst, dat hij de schade niet heeft veroorzaakt, welke beide gevallen de voorlaatste gebruiker geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt, voor wie m.m. het bepaalde van dit artikel eveneens geldt.

16.   De toegebrachte schade wordt in opdracht van de Gemeente hersteld; de daaraan verbonden kosten worden op eerste aanzegging van de Gemeente door degene, die op grond van het bepaalde onder 14 en 15 aansprakelijk is voor deze schade, zonder enige korting of schuldvergelijking voldaan binnen de door de Gemeente gestelde termijn. Zolang de schade niet is vergoed, kan de Gemeente de gebruiker het gebruik van de sportzaal ontzeggen.

17.   Het opstellen, gebruik maken van, verplaatsen en opbergen van materiaal geschiedt slechts onder toezicht van de leiding. De gebruiker bergt al het gebruikte materiaal voor zijn vertrek op op de daarvoor bestemde plaats. Zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders worden geen voorwerpen, behorende tot de inventaris van de sportzaal, hieruit verwijderd. De in de sportzaal aanwezige E.H.B.O.- materialen mogen in principe slechts worden gebruikt door daartoe bekwame personen.

18.   De nooduitgang dient te allen tijde vrij te zijn van obstakels, dit in verband met de veiligheid voor de gebruikers. Indien blijkt dat zich materiaal bevindt in de doorgang naar de nooduitgang dan volgen sancties voor de aanwezige gebruikers, of indien de zaal niet wordt gebruikt voor de laatste gebruiker. De sanctie is vastgesteld op een boete van € 100,-- per overtreding. Voor de betaling ervan geldt m.m. het bepaalde onder 16.Bij niet betalen van de boete of bij de vierde overtreding kan de Gemeente eenzijdig de toegang van de sportzaal voor een bepaalde termijn aan de betreffende gebruiker ontzeggen.

19.   Indien bij aankomst in de zaal de doorgang niet leeg wordt aangetroffen dan dient de gebruiker de doorgang leeg te ruimen en de voorganger hierover aan te spreken. Tevens dient de Gemeente hierover zo spoedig mogelijk te worden geďnformeerd.

20.   De leiding is verantwoordelijk voor de goede orde in de sportzaal.

21.   Ter handhaving of herstel van de orde kan de leiding een of meer gebruikers dan wel bezoekers de toegang tot de sportzaal ontzeggen, dan wel hem/hen uit de sportzaal verwijderen.

22.   De gemeente aanvaardt generlei aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen en vermissing of schade aan eigendommen in de sportzaal aan gebruikers of publiek overkomen.

23.   Burgemeester en Wethouders kunnen tot onverwijlde intrekking van de toestemming tot gebruik van de sportzaal overgaan, indien: a. de gebruiker na schriftelijke waarschuwing van de Gemeente het geldende reglement niet naleeft; b. het gebruik geschiedt in strijd met de openbare orde of goede zeden; c. het gebruik uit anderen hoofde aanleiding geeft tot gerechtvaardigde ernstige klachten.

24.   De gebruiker kan geen aanspraak maken op schadevergoeding onder welke naam ook wanneer hij het gebouw op de door hem gereserveerde dagen en uren niet kan gebruiken als gevolg van technische storingen, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden en dergelijke. Reeds betaalde gebruiksvergoedingen worden alsdan gerestitueerd.

25.   Wanneer de sportzaal benodigd is voor een tournooi of een ander evenement, zulks ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders, georganiseerd door een ander dan degene aan wie het gebouw voor de dagen of uren waarop deze evenementen worden gehouden in gebruik is gegeven, dient deze het gebouw ter beschikking te stellen zonder aanspraak op schadevergoeding onder welke naam ook. Reeds betaalde gebruiksvergoedingen worden alsdan gerestitueerd.

26.   De leiding draagt er zorg voor, dat na afloop van het gebruik van de sportzaal de lichten worden gedoofd, de deuren en vensters worden gesloten en dat er geen kranen openstaan, of kledingstukken of dergelijke in de sportzaal achter blijven.

27.   De gebruikers en het publiek worden geacht bekend te zijn met dit reglement en met de inhoud van de Gebruiksvergunning voor deze sportzaal, die als bijlage bij dit reglement is gevoegd, door het enkele feit van hun aanwezigheid in de sportzaal en zij zijn verplicht de bepalingen en voorwaarden en aanwijzingen van de leiding stipt na te komen.

28.   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen Burgemeester en Wethouders.

 

 

Dit reglement is op 15  maart 2005 door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.